27. 10. 2020  15:35 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Projekty


"Návrh postupu tvorby optimálneho energetického mixu podniku v intenciách stratégie EU 2020"

Garant: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.


Základné informácie
   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt riešenia problematiky je zameraný na vypracovanie postupu tvorby optimálneho energetického mixu podniku v súlade so zámermi stratégie EU 2020. Základnou východiskovou myšlienkou riešenia je zostaviť algoritmus postupu identifikácie rozhodujúcich determinantov (faktorov významne ovplyvňujúcich vyťažiteľnosť jednotlivých "obnoviteľných zdrojov na výrobu energií") pre jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie (OZE) tak, aby mohol byť zostavený regresný model pre optimalizáciu štruktúry energetického mixu pre konkrétne podmienky priemyselného podniku.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:1/0252/16
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:18
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Petra Marková, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
administratíva
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Mária Homokyová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Lenhardtová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.spoluriešiteľ