18. 1. 2020  0:55 Bohdana
Akademický informačný systém

Projekty


Modelovanie a simuláca robotického dynamického systému

Garant: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Robotické dynamické systémy môžu byť opísané systémami viazaných nelineárnych diferenciálnych rovníc, čím sa dosiahne široké spektrum možného dynamického správania, vrátane nelineárnych oscilácií a chaotického správania. Keďže pre praktické aplikácie sú potrebné stabilné robotické systémy, výskyt takéhoto druhu správania nie je žiaduci. Z tohto dôvodu je dôležité vytvoriť správne matematické modely robotických systémov,na ktorých budú vykonané numerické simulácie, čím sa získajú informácie potrebné pre návrh a riadenie týchto systémov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0225/16
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Igor Halenár, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Vladimír Liška, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Renáta Masárová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Némethová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Svetský, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Šutová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ