23. 1. 2020  8:18 Miloš
Akademický informačný systém

Projekty


Vykresľovanie tvárí geometrickými algoritmami

Garant: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Identikit v kriminalistike predstavuje portrét páchateľa vytvorený forenzným technikom na základe výpovede svedka. Napriek nasadeniu výpočtovej techniky pri vytváraní obrazu, je miera úspešnosti rozpoznania páchateľa na základe indentikitu veľmi nízka. Dôvodom je princíp fungovania jednotlivých programov, ktoré vyžadujú koncentráciu svedka na jednotlivé prvky tváre s cieľom následne vyskladať tvár z jednotlivých čŕt. Schopnosť presného pamätania si detailov však človeku nie je prirodzená a len málokto dokáže podať ich presný popis. Cieľom projektu je navrhnúť metódu tvorby identikitu využívajúcu prirodzenú schopnosť človek rozpoznávať tváre.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0221/16
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Pavol Bezák, PhD.riešiteľ
Ing. Igor Halenár, PhD.riešiteľ
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.riešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkriešiteľ
Ing. Barbora Zahradníková, PhD.riešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.riešiteľ
Ing. Soňa Duchovičováriešiteľ