7. 4. 2020  16:43 Zoltán
Akademický informační systém

Projekty


Model implementácie controllingu ako nástroja riadenia v skupine podnikov stredné podniky strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

Garant: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá aktuálnou a mimoriadne dôležitou problematikou výskumu a implementácie moderných metód riadenia z pohľadu ekonomických vied. Projekt analyzuje súčasný stav implementácie moderných metód riadenia v podmienkach SR ako i v zahraničí, predovšetkým v EÚ a USA, so zameraním na cieľovú skupinu stredné podniky. Projekt posudzuje vnútorné a vonkajšie podmienky v uvedenej implementácii. Formuluje východiská pre vytvorenie vedeckých základov podsystému a nástroja riadenia controllingu(predmet, základné pojmy, vysvetlenia a definície skúmania). Na základe uvedenej analýzy projekt definuje a rozvíja už používané metódy, nástroje, prostriedky, formy, modely a techniky riadenia v podmienkach trhovej ekonomiky.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:1/0218/16
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:19
Počet oficiálních pracovníků projektu:17

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Dušan Baran, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Rastislav Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viera Bestvinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Dózaspoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Mária Homokyová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Horváthová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrej Pastýr, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Rastislav Petráš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľubomír Matejovspoluriešiteľ