27. 10. 2020  15:16 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Projekty


Model implementácie controllingu ako nástroja riadenia v skupine podnikov stredné podniky strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

Garant: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt sa zaoberá aktuálnou a mimoriadne dôležitou problematikou výskumu a implementácie moderných metód riadenia z pohľadu ekonomických vied. Projekt analyzuje súčasný stav implementácie moderných metód riadenia v podmienkach SR ako i v zahraničí, predovšetkým v EÚ a USA, so zameraním na cieľovú skupinu stredné podniky. Projekt posudzuje vnútorné a vonkajšie podmienky v uvedenej implementácii. Formuluje východiská pre vytvorenie vedeckých základov podsystému a nástroja riadenia controllingu(predmet, základné pojmy, vysvetlenia a definície skúmania). Na základe uvedenej analýzy projekt definuje a rozvíja už používané metódy, nástroje, prostriedky, formy, modely a techniky riadenia v podmienkach trhovej ekonomiky.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:
1/0218/16
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:19
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:17

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Ing. Dušan Baran, PhD.zodpovedný riešiteľ
administratíva
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Mária Homokyová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Horváthová, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Andrej Pastýr, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Mgr. Rastislav Petráš, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Ľubomír Matejov
spoluriešiteľ