14. 12. 2019  18:54 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Využitie konfokálnej mikroskopie pri metrológii mini a mikropredmetov

Garant: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt si kladie za cieľ vyvinúť alternatívnu techniku snímania mini a mikropredmetov s využitím konfokálnej mikroskopie. Cieľom je využiť existujúce metodiky z oblasti snímania a metrológie makroobjektov a transformovať ich do mikro oblasti. Projekt bude využívať už dostupnú technológiu laserovej konfokálnej mikroskopie a základného polohovacieho zariadenia v osiach x, y, z s piezoelektrickou technológiou. Namiesto ďalšieho nákladného rozširovania stupňov voľnosti pre polohovanie snímaného objektu technológiou piezoelektrických posuvov a rotácie sa využijú dostupnejšie technológie krokových motorov a sofistikovaná optimalizácia polohy snímaných zorných polí pomocou informácií z krokových motorov a referenčných bodov na meranom objekte alebo polohovacom zariadení.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0130/16
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Tomáš Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Augustín Gese, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jaroslav Znamenákspoluriešiteľ