28. 1. 2020  18:17 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Systémová analýza a hodnotenia hlavných manažérskych procesov priemyselných podnikov SR na podporu zavádzania cyklickej ekonomiky

Garant: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Európska komisia vo svojom vyhlásení z dňa 2.7.2014 definovala rozvoj cyklickej ekonomiky ako rozhodujúci faktor pre efektívne využívanie zdrojov. EK zároveň odporučila vytvoriť spoločný európsky rámec pre zavádzanie a podporu cyklickej ekonomiky, ktorý by zahŕňal regulácie, trhové nástroje, stimuly, výmenu informácií a podporu dobrovoľných aktivít. Hlavný dôraz sa má klásť na nové oblasti výskumu a inovácie s cieľom zvýšiť efektivitu výrobných zdrojov o 30% do roku 2030.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-14-0819
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:23
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:23

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Juraj Drahňovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Jurošspoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marek Jemala, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Jurík, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Petra Marková, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ľubica Pechanová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marta Sisková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Monika Šujaková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Zvonárspoluriešiteľ