23. 10. 2020  1:48 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions

Garant: Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.


Základné informácie         


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na výmenu skúseností z oblasti CLIL vyučovacieho prostredia medzi 6 partnermi projektu. Partneri z Lotyšska a Španielska inštitúcie zastrešujúce školy primárneho a sekundárneho vzdelávania sa budú podielať na príprave vzdelávacieho tréningu pre CLIL učiteľov v spolupráci s inštitúciami zo Slovenska zodpovednými za zber údajov pre výskum a tvorbu webového portálu. Partnerské školy z Litvy a zo Švédska budú implementovať dobré skúsenosti a prax z CLIL vyučovacieho prostredia do svojich vyučovacích hodín.
Druh projektu:
ERASMUS+ ()
Pracovisko:Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)
Identifikácia projektu:
2015-1-SK01-KA201-008937
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 09. 2015
Dátum ukončenia projektu:
31. 08. 2017
Počet pracovníkov projektu:
3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBA
administratíva
Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
spoluriešiteľ