14. 12. 2019  3:40 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj novej multikomponentnej environmentálnej bezolovnatej spájky pre nízkonákladové elektronické zariadenia

Garant: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zameriava na vývoj a výrobu komplexných viacfázových materiálov bez obsahu toxických prvkov, so zvýšenými mechanickými vlastnosťami a prijateľnou cenou v porovnaní s bežne používanými bezolovnatými spájkovacími zliatinami. Prednosť sa dáva kompozitnej kovovej matrici na báze Sn-, Cu-, a Ag zliatin s malým prídavkom In a Bi. Implementácia je zameraná na udržateľnosť, kde environmentálna výhoda bude presadzovaná najmä prostredníctvom využitia lacných, netoxických surovín. V súčasnosti je najrozšírenejšou bezolovnatou náhradou za olovo obsahujúce spájky binárne zliatiny za vyšších prevádzkových teplôt, zliatiny na báze Sn-Ag-Cu, ktorých aplikácia predstavuje radu technických problémov. Horšia pevnosť v ťahu, nízka odolnosť proti tečeniu, nízka vodivosť a vysoká teplota tavenia väčšinou prináša úzke procesné okno, spoľahlivosť a životnosť spájkovaného spoja. Porovnaním ceny ku prídavku kritických prvkov sa vynára hlavná výzva v popredí. Pozorovanie rozhrania spájkovaných spojov vyhotovených bezolovnatými spájkami a identifikovanie reakčných produktov vznikajúcich v procese spájkovania pre nízke a vysoké teploty. Získanie poznatkov o tvorbe a raste reakčných produktov vo vzniknutých spojoch vyhotovených bezolovnatými spájkami. Výpočet difúzneho koeficientu a aktivačnej energie v procese difúzie, čo prinesie komplexný obraz o mechanizmoch prebiehajúcich v procese spájkovana. K lepšiemu pochopeniu reakcií vznikajúcich pri spájkovaní je nutné popísať mechanizmus vzniku spoja s následnou možnosťou ovplyvnenia kvality spojov. Navrhnutý postup výpočtu rýchlosti rastu reakčných produktov priamo úmerne udáva životnosť a spoľahlivosť spájkovaných spojov.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:SK-CN-2015-0012
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Kostolný, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.spoluriešiteľ