18. 11. 2019  11:44 Eugen
Akademický informačný systém

Projekty


Udržateľná a vysokovýkonná výroba založená na redukovaní komplexnosti

Garant: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Na predkladanom bilaterálnom výskumnom projekte participujú dve inštitúcie. Projekt je založený na spoločnej vízii o slovenských a portugalských vedeckých a priemyselných potrebách. Hlavným cieľom projektu je prispieť ku konceptuálnemu modelu pre trvaloudržateľný a vysokovýkonný systém výroby prostredníctvom využívania existujúcich nástrojov a metód a/alebo vývojom nových nástrojov a metód zameraných na zníženie komplexnosti/ zložitosti a zvýšenie prevádzkovej efektivity, posilňovanie ľudského faktoru v rámci výrobného prostredia.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:SK-PT-2015-0035
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Manan Bawa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Natália Horňáková, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ľubica Pechanová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marta Sisková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Zvonárspoluriešiteľ