22. 11. 2019  21:15 Cecília
Akademický informační systém

Projekty


Tvorba edukačnej aplikácie pre študentov STU MTF na zvýšenie úrovne odborného anglického jazyka v rámci riadeného samoštúdia so zameraním sa na študijný odbor Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle.

Garant: Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Interdisciplinárny projekt je v širšom kontexte zameraný na tvorbu e-learning programu - webovej aplikácie pre študentov STU MTF s cieľom pripraviť extra študijný materiál pre rozvoj jazykových kompetencií v odbornom jazyku obsahovo zameraný na odbor Aplikovanej informatiky a automatizácie v priemysle. Medziodborová kooperácia riešiteľov projektu založená na princípoch integrovaných výučbových prístupov ako sú CLIL, EMI atď. otestuje aj nové spôsoby prípravy učebných materiálov pre riadené samoštúdium jednak pre študentov rôznych študijných odborov, ako aj pre samotných pedagogických, vedeckých, výskumných pracovníkov STU MTF. V užšom kontexte je projekt zameraný na aplikovaný výskum s hlavnými cieľmi a) popísať vplyv riadeného samoštúdia na rozvoj programovacích kompetencií a odborného anglického jazyka študentov participujúcich pri tvorbe webovej aplikácie, b) otestovať pripravený extra študijného materiálu v praxi c) identifikovať najefektívnejšie formy pripraveného extra študijného materiálu z lingvistického, didaktického a informatického hľadiska. Projekt integruje medziodborovú spoluprácu pracovísk STU MTF, edukačné ciele a výskumné ciele.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)
Identifikace projektu:033STU-4/2016
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ