26. 10. 2020  12:14 Demeter
Akademický informačný systém

Projekty


Tvorba edukačnej aplikácie pre študentov STU MTF na zvýšenie úrovne odborného anglického jazyka v rámci riadeného samoštúdia so zameraním sa na študijný odbor Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle.

Garant: Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.


Základné informácie
   
      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Interdisciplinárny projekt je v širšom kontexte zameraný na tvorbu e-learning programu - webovej aplikácie pre študentov STU MTF s cieľom pripraviť extra študijný materiál pre rozvoj jazykových kompetencií v odbornom jazyku obsahovo zameraný na odbor Aplikovanej informatiky a automatizácie v priemysle. Medziodborová kooperácia riešiteľov projektu založená na princípoch integrovaných výučbových prístupov ako sú CLIL, EMI atď. otestuje aj nové spôsoby prípravy učebných materiálov pre riadené samoštúdium jednak pre študentov rôznych študijných odborov, ako aj pre samotných pedagogických, vedeckých, výskumných pracovníkov STU MTF. V užšom kontexte je projekt zameraný na aplikovaný výskum s hlavnými cieľmi a) popísať vplyv riadeného samoštúdia na rozvoj programovacích kompetencií a odborného anglického jazyka študentov participujúcich pri tvorbe webovej aplikácie, b) otestovať pripravený extra študijného materiálu v praxi c) identifikovať najefektívnejšie formy pripraveného extra študijného materiálu z lingvistického, didaktického a informatického hľadiska. Projekt integruje medziodborovú spoluprácu pracovísk STU MTF, edukačné ciele a výskumné ciele.
Druh projektu:
KEGA ()
Pracovisko:
Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)
Identifikácia projektu:
033STU-4/2016
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:
5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Micháliková
administrátor
spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.
spoluriešiteľ