14. 12. 2019  0:10 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum vlastností zvarovných spojov nehrdzavejúcich ocelí s duplexnou šturuktúrou vyhotovených lúčovými technológiami

Garant: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V súčasnosti sa zváranie vysoko koncentrovanými zdrojmi energie používa takmer vo všetkých priemyselne vyspelých krajinách. Nové a neustále sa vyvíjajúce technológie zahŕňajú široké rozpätie spracovania materiálov aplikovaných v priemyselnej výrobe a vývoji.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0478-10
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2014
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministrátor
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyspoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ