19. 1. 2020  19:22 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum technologických procesov tvárnenia a optimalizácia ich parametrov s využitím numerickej simulácie

Garant: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na výskum vybraných technologických procesov objemového tvárnenia so zameraním na analýzu vplyvu termomechanických podmienok na výsledné vlastnosti výtvarkov z hľadiska mechanických vlastností, štruktúry, orientácie zrna ako aj homogenity vlastností z hľadiska homogenity pretvorení.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0219-10
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2011
Dátum ukončenia projektu:30. 10. 2014
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministrátor
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Gogola, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Peter Zemko, PhD.spoluriešiteľ