20. 1. 2020  12:14 Dalibor
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum zvárania progresívnych ľahkých zliatin lúčovými technológiami

Garant: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je priniesť nové poznatky v oblasti zvárania laserovým a elektrónovým lúčom Ti a Al-Li zliatin. Tieto progresívne zliatiny majú perspektívu ďalšieho využitia aj v iných oblastiach priemyslu, kde sa vyžaduje zníženie hmotnosti a zvýšená korózna odolnosť produktov. Do značnej miery však absentujú poznatky o problematike ich spájania lúčovými metódami, ktoré sa vďaka minimálnym degradačným účinkom na spájané materiály čoraz častejšie uplatňujú v priemysle. v jednotlivých etapách projektu budú riešené otázky zvariteľnosti Ti a Al-Li zliatin pričom pozornosť bude sústredená na štruktúrnu analýzu ich mechanických vlastností a zisťovanie vnútorných a vonkajších defektov. Pozornosť bude sústredená na nájdenie korelácií medzi rozhodujúcimi technologickými parametrami procesov zvárania a výslednými vlastnosťami vyhotovených zvarových spojov. Pri riešení projektu budú využité moderné technologické zariadenia a pokrokové metódy analýz zvarových spojov. Riešiteľský kolektív má dostatočné skúsenosti v predmetnej oblasti výskumu a adekvátny potenciál na splnenie vytýčených cieľov.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-15-0337
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:17

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Jozef Bárta, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Kuhajdováspoluriešiteľ
Ing. Matej Pašák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Šimek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Urminský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWEspoluriešiteľ
Ing. Michaela Lopatkováspoluriešiteľ