22. 11. 2019  13:18 Cecília
Akademický informačný systém

Projekty


Safer Cities Education

Garant: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V súlade so Strednodobou stratégiou ODA SR na roky 2014-2018 projekt podporuje vysokoškolské vzdelávanie v oblasti Bezpe nosti prostredia č v mestách (Urban Safety), globálnej interdisciplinárnej témy ovplyvňujúcej sociálno-ekonomický rozvoj a kvalitu života, so zameraním na architektúru a ubanizmus. Rozvojový problém Mestá 21. storočia čelia závažným problémom s bezpečnosťou spojenou s veľkosťou miest a vysokou hustotou zaľudnenia, globálny charakter kriminality vyžaduje medzinárodnú spoluprácu. Boj s kriminalitou osciluje medzi reštrikciou a prevenciou, verejná bezpečnosť neznamená len policajnú ochranu, súčasné mestá potrebujú nové prístupy a inovatívne riešenia v rámci prevencie kriminality, ktoré idú za hranice právneho a justičného systému. Metodológie ako CPTED (Prevencia kriminality tvorbou prostredia), participácia obyvateľstva a spolupráca medzi všetkými zainteresovanými stranami, políciou, politikmi, developermi, projektantami, architektami atď podporuje transparentnosť a bezpečnosť miest. Cieľom tohto projektu je zorganizovať intenzívne workshopy pre študentov na dvoch vysokých školách so zameraním na architektúru a urbanizmus, v Bratislave a v Nairobi (Keňa). Workshopy podobného charakteru zatiaľ neboli na školách uskutočnené. Na VŠ v Bratislave bude rozšírená výučba v súvislosti s koncepciou prevencie kriminality tvorbou prostredia, vzťahom medzi architektúrou/urbanizmom a bezpečnosťou prostredia, a v súvislosti so zmenami v projektovaní pri nových bezpečnostných opatreniach v spoločnosti. Projekt podporí medzinárodné odovzdávanie skúseností, do projektu budú zapojení študenti zo Slovenska a z Kene, budú spolupracovať odborníci zo Slovenska, Španielska, Brazílie a Kene, ktorí zorganizovali podobné workshopy pre rôzne skupiny (polícia, obyvatelia, mestské zastupiteľstvá a pod.) v Brazílii a v Španielsku. Výsledky a aktivity projektu 5-dňové workshopy budú mať teoretickú a praktickú časť, v rámci teoretickej časti budú prezentované rôzne metodológie z oblasti bezpečnosti prostredia, od práce Jane Jacobs po CPTED (Prevencia kriminality tvorbou prostredia), "Defensible Space", "Situational theory of crime" alebo "Space Syntax". V rámci praktickej časti budú riešené konkrétne problémové priestory v daných mestách, výsledky budú prezentované predstaviteľom miest, je v našom záujme, aby boli prevzaté v praxi, aby boli realizované. Súčasťou projektu je vydanie publikácie o bezpečnosti prostredia s teóriou a metológiou, vrátane výsledkov workshopov, publikácia bude príručkou pre študentov architektúry a urbanizmu, online bude prístupná odbornej verejnosti.
Druh projektu:Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid ()
Pracovisko:Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Identifikácia projektu:SAMRS/2015/RV/1/1
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2016
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.príprava workshopov, účasť na workshopoch, práca na publikácii
Mgr. Soňa Wagnerováasistent projektového manažmentu a PR
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.príprava workshopov, účasť na workshopoch, práca na publikácii
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.príprava workshopov, účasť na workshopoch, práca na publikáci