Jan 29, 2020   6:59 p.m. Gašpar
Academic information system

Projects


Jesenná univerzita architektúry 2016 "Dokumentovanie ľudovej architektúry v banskoštiavnickej lokalite UNESCO" - 7. ročník medzinárodného študentského workshopu

Supervisor: Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Zámerom je realizovať 1-týždňový medzinárodný workshop pre študentov relevantných odborov z rôznych univerzít a krajín, ktorí budú pod odborným vedením lektorov dokumentovať stav zachovania vernakulárnej architektúry v banskoštiavnickej lokalite UNESCO. V okolí Banskej Štiavnice sú ojedinelo zachované historické sídla rôzneho charakteru: banského (Vyhne, Štiavnické Bane, Banská Belá), alebo poľnohospodárskeho charakteru (Sv. Anton, Prenčov, Beluj, Počúvadlo, Podhorie a pod.). Projekt bude rozdelený na dve etapy. V 1. etape -- 2016 bude venovaný poľnohospodárskym sídlam, orientovaným južne od Banskej Štiavnice: Sv. Anton, Prenčov, Beluj, Počúvadlo. V 2. etape -- 2017 sa bude projekt sústrediť na zmapovanie banských historických sídiel: Vyhne, Banská Hodruša, Banská Belá, Štiavnické Bane. Je zrejmé, že pôjde v obidvoch prípadoch o odlišné objektové skladby a na základe zistení počas výskumu, budú načrtnuté schémy urbanizmu, rozsah zachovanej historickej zástavby a objektové usporiadanie typických reprezentantov baníckeho a poľnohospodárskeho domu. Cieľom je: -- monitoring stavu zachovania historickej sídelnej štruktúry a vyznačenie do mapových podkladov; -- charakteristika urbanizmu sídla (parcelácia, silueta, panoráma, prírodno-krajinné zázemie, miera zastavaných a voľných plôch a pod.); -- architektonická a geodetická dokumentácia vybraných dvoch historických domov v každom sídle,reprezentujúcich typickú zástavbu; -- porovnanie architektonických znakov, objektovej skladby ľudových stavieb v dokumentovaných historických sídlach; charakterizovanie typickej architektonickej znakovosti pre každé konkrétne sídlo. Výsledkom medzinárodného študentského workshopu bude zmapované územie lokality UNESCO, ktoré doteraz z tohto pohľadu ešte nebolo prebádané. Prínosom bude na jednej strane workshop pre študentov: rozšírenie vedomostí študentov, poskytnutie im platformy na pochopenie že ochrana historických sídiel a historickej architektúry je multidisciplinárna záležitosť. Na druhej strane budú výsledky prác študentov prínosom pre región, pre vedeckú úroveň poznania, pre archív historickej architektúry a pod.
Kind of project:Štátny program ()
Department:Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Project status:Not approved
Project start date :01. 05. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:0