Jan 26, 2020   7:19 p.m. Tamara
Academic information system

Projects


Vedecká monografia "Banskoštiavnická kalvária - 7 rokov intenzívnej pamiatkovej obnovy a perspektívy ďalšej revitalizácie" -- výsledky a skúsenosti z pamiatkovej obnovy

Supervisor: Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Zámerom projektu je spracovať vedeckú publikáciu (vedeckú monografiu) o aktuálne prebiehajúcej pamiatkovej obnove barokového sakrálneho komplexu v Banskej Štiavnici -- banskoštiavnickej Kalvárii s výsledkom všetkých doterajších skúseností z pamiatkovej obnovy a vedeckých poznatkov získaných pred jej obnovou. Pamiatkovú obnovu banskoštiavnickej Kalvárie sledujú experti na ochranu a obnovu pamiatok Fakulty architektúry od samého začiatku. Roku 2007 fakulta usporiadala úvodný medzinárodný vedecký workshop a vedecké kolokvium, z ktorého výsledky boli publikované v rovnomennej vedeckej publikácii "Banskoštiavnická kalvária -- perspektívy revitalizácie" (vydala STU v Bratislave, 2008). Medzinárodné vedecké kolokvium roku 2007 určilo rámce vedeckého prístupu pri realizácii obnovy zložitého architektonicko-krajinného komplexu, pomenovalo problémy, multidisciplinaritu, výskumné úlohy, ktoré bolo nevyhnutné spracovať pred samotnou realizáciou a pod. Výrazne svojou vedeckou účasťou znamenalo aj kredit pre zahraničných a tunajších sponzorov na vedecké výskumy a analýzy a na realizáciu (World Monuments Fund, Nadácia VÚB, MK SR a pod.). V máji 2014 fakulta architektúry usporiadala (v rámci vlastnej réžie) medzinárodné vedecké kolokvium, ktoré malo za cieľ zhodnotiť doterajšiu pamiatkovú obnovu po stránke získania vedeckých poznatkov a po stránke kritického objektívneho zhodnotenia kvality realizačnej časti pamiatkovej obnovy. Fakulta architektúry systematicky monitoruje situáciu okolo prípravy obnovy a samotnej obnovy Kalvárie, nové poznatky (z výskumov)a pod. Po dvoch vedeckých kolokviách (2007 a 2014) má dostatok vedeckého materiálu, aby zostavila vedeckú publikáciu (monografiu), ktorá by zhrnula doterajšie multidisciplinárne poznatky a vyhodnotila doterajšie realizácie pri obnove. Cieľom je edične spracovať a vydať vedeckú publikáciu (monografiu), ktorá by porovnala stavu poznania ako aj reálny fyzický stav výnimočného barokového sakrálneho komplexu na Slovensku dnes a v čase počiatkov revitalizačných aktivít. Publikácia by zhrnula všetky doterajšie poznatky a kriticky zhodnotila realizáciu obnovy v monografii, ktorá ešte v takomto rozmere nebola na Slovensku realizovaná. Výsledkom a prínosom by bola vedecká hodnotná publikácia (monografia), ktorá by synteticky vyhodnotila a zhrnula poznatky mnohých vedných disciplín, ktoré počas siedmich rokov do obnovy Kalvárie vstupovali. Prínosom by bolo vydanie vedeckej publikácie "Banskoštiavnická kalvária -- 7 rokov intenzívnej pamiatkovej obnovy a perspektívy ďalšej revitalizácie", ktorá by bola užitočná pre vedeckú verejnosť (zhrnutie všetkých výsledkov vedeckých výskumov a doteraz známych faktov), pre prax pri obnove pamiatok, pre popularizáciu širokej vednej disciplíny -- ochrany kultúrneho dedičstva. Vydanie takejto publikácie by bolo jedným z mála publikácii na Slovensku, ktoré by mapovali stav poznania, priebehu realizácie a skúsenosti z pamiatkovej obnovy zároveň.
Kind of project:Štátny program ()
Department:Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Project status:Not approved
Project start date :01. 02. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0