13. 12. 2019  11:17 Lucia
Akademický informačný systém

Projekty


Využitie konfokálnej mikroskopie pri metrológii mini a mikropredmetov

Garant: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt si kladie za cieľ vyvinúť alternatívnu techniku snímania mini a mikropredmetov s využitím konfokálnej mikroskopie. Cieľom je využiť existujúce metodiky z oblasti snímania a metrológie makroobjektov a transformovať ich do mikro oblasti. Projekt bude využívať už dostupnú technológiu laserovej konfokálnej mikroskopie a základného polohovacieho zariadenia v osiach x, y, z s piezoelektrickou technológiou. Namiesto ďalšieho nákladného rozširovania stupňov voľnosti pre polohovanie snímaného objektu technológiou piezoelektrických posuvov a rotácie sa využijú dostupnejšie technológie krokových motorov a sofistikovaná optimalizácia polohy snímaných zorných polí pomocou informácií z krokových motorov a referenčných bodov na meranom objekte alebo polohovacom zariadení.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Beáta Vrbovskáadministratíva
Ing. Tomáš Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Augustín Gese, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Iringová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Neštický, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jaroslav Znamenákspoluriešiteľ