19. 1. 2020  17:00 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Projekty


Modelovanie a simuláca robotického dynamického systému

Garant: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Robotické dynamické systémy môžu byť opísané systémami viazaných nelineárnych diferenciálnych rovníc, čím sa dosiahne široké spektrum možného dynamického správania, vrátane nelineárnych oscilácií a chaotického správania. Keďže pre praktické aplikácie sú potrebné stabilné robotické systémy, výskyt takéhoto druhu správania nie je žiaduci. Z tohto dôvodu je dôležité vytvoriť správne matematické modely robotických systémov,na ktorých budú vykonané numerické simulácie, čím sa získajú informácie potrebné pre návrh a riadenie týchto systémov.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:17

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Beáta Vrbovskáadministratíva
Mgr. Zuzana Červeňanskáspoluriešiteľ
Ing. Martin Juhás, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.spoluriešiteľ
PaedDr. Janette Kotianová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Vladimír Liška, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Iveta Markechová, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Némethová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Hana Stúpalová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Svetský, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Šutová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Igor Halenár, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Renáta Masárová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.spoluriešiteľ