Jan 28, 2020   5:13 a.m. Alfonz
Academic information system

Projects


Model implementácie controllingu ako nástroja riadenia v skupine podnikov stredné podniky strojárskeho a elektrotechnického priemyslu_2

Supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt sa zaoberá aktuálnou a mimoriadne dôležitou problematikou výskumu a implementácie moderných metód riadenia z pohľadu ekonomických vied. Projekt analyzuje súčasný stav implementácie moderných metód riadenia v podmienkach SR ako i v zahraničí, predovšetkým v EÚ a USA, so zameraním na cieľovú skupinu stredné podniky. Projekt posudzuje vnútorné a vonkajšie podmienky v uvedenej implementácii. Formuluje východiská pre vytvorenie vedeckých základov podsystému a nástroja riadenia controllingu(predmet, základné pojmy, vysvetlenia a definície skúmania). Na základe uvedenej analýzy projekt definuje a rozvíja už používané metódy, nástroje, prostriedky, formy, modely a techniky riadenia v podmienkach trhovej ekonomiky.
Kind of project:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:15
Number of official workers in the project:14

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
prof. Ing. Dušan Baran, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Peter Dózaspoluriešiteľ
Ing. Mária Homokyová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Horváthová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrej Pastýr, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viera Bestvinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Beáta Vrbovskáadministratíva