7. 4. 2020  15:46 Zoltán
Akademický informační systém

Projekty


Model implementácie controllingu ako nástroja riadenia v skupine podnikov stredné podniky strojárskeho a elektrotechnického priemyslu_2

Garant: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá aktuálnou a mimoriadne dôležitou problematikou výskumu a implementácie moderných metód riadenia z pohľadu ekonomických vied. Projekt analyzuje súčasný stav implementácie moderných metód riadenia v podmienkach SR ako i v zahraničí, predovšetkým v EÚ a USA, so zameraním na cieľovú skupinu stredné podniky. Projekt posudzuje vnútorné a vonkajšie podmienky v uvedenej implementácii. Formuluje východiská pre vytvorenie vedeckých základov podsystému a nástroja riadenia controllingu(predmet, základné pojmy, vysvetlenia a definície skúmania). Na základe uvedenej analýzy projekt definuje a rozvíja už používané metódy, nástroje, prostriedky, formy, modely a techniky riadenia v podmienkach trhovej ekonomiky.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:15
Počet oficiálních pracovníků projektu:14

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Dušan Baran, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Peter Dózaspoluriešiteľ
Ing. Mária Homokyová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Horváthová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrej Pastýr, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viera Bestvinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Beáta Vrbovskáadministratíva