Jan 28, 2020   1:27 a.m. Alfonz
Academic information system

Projects


Multidisciplinárny študentský workshop "Architektúra - história umenia - etnológia - výtvarné umenie..."

Supervisor: Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Zámer: realizovať týždňový medzinárodný workshop pre študentov relevantných odborov a univerzít, ktorí pod vedením lektorov budú dokumentovať zachovanú ľudovú architektúru regiónu v ochrannom pásme UNESCO lokality Banská Štiavnica a okolie. Zámerom je na príklade dokumentovania unikátnych elementov ľudového umenia architektúry a remesla v autentickej obci Beluj realizovať vzdelávanie študentov rôznych odborov - výtvarné umenie, architektúra, stavebníctvo, história umenia, etnológia a pod. Cieľom je výtvarná, architektonická, geodetická a etnografická dokumentácia ohrozenej ľudovej architektúry a výchova študentov k medziodborovej spolupráci. Aktivity: 1. Zmapovanie tradičnej urbánnej štruktúry v kontexte lokality UNESCO a vytypovanie sídiel s hmotnými prejavmi ľudového umenia; 2. Identifikovanie najhodnotnejších reprezentantov ľudovej architektúry v sídle Beluj; 3. Výtvarné, architektonické, geodetické a etnografické zdokumentovanie 4 - 6 konkrétnych objektov v ich kontexte; 5. Výstava výsledkov workshopu; 6. Vydanie brožúry. Cieľová skupina: študenti výtvarného umenia, urbanizmu, architektúry, geodézie, etnológie, histórie umenia, pedagógovia zúčastnených odborov, autority a obyvatelia obce.
Kind of project:Štátny program ()
Department:Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Project status:Not approved
Project start date :04. 04. 2016
Project close date:01. 04. 2017
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0