27. 10. 2020  22:03 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Projekty


Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome

Garant: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.


Základné informácie   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Architektúra 19. storočia bola dlho opomínanou témou, medzinárodná spolupráca a výstavné podujatia v stredoeurópskom kultúrno-historickom priestore sa sústredili takmer výlučne na prezentáciu najvýraznejších európskych diel a ich tvorcov bez primeranej reflexie tvorby v jednotlivých regiónoch. Územie Slovenska, v dobovom kontexte dlhého 19. storočia súčasť Habsburskej monarchie, resp. Rakúsko-Uhorska, predstavuje teritóriom s mimoriadne pozoruhodnou architektonickou tvorbou a bohatou škálou kozmopolitne pôsobiacich architektov a staviteľov. Preto voľba predstaviť architektúru 19. storočia i jej výnimočných tvorcov Feiglerovcov v ich hlavných pôsobiskách medzi Bratislavou a Ostrihomom nie je náhodná, ale premyslene a dôsledne hľadajúca spoločné kultúrno-historické a architektonicko-umelecké korene i spoločenské kontexty. Prioritným zámerom projektu je preto vytvorenie a rozvinutie bilaterálnej slovensko-maďarskej spolupráce s následnou prezentáciou slovenskej kultúry v zahraničí prostredníctvom komplexnej výstavy, ktorej téma spojí dve mestá na Dunaji. Medzinárodný výstavný projekt ako výsledok systematického vedeckého bádania, bilaterálnej a multidisciplinárnej kooperácie významne prispeje k prehĺbeniu a šíreniu poznatkov o historickej architektúre Slovenska a jej tvorcoch v zahraničí. Kontextuálny prístup zároveň prinesie komplexný pohľad na najvýznamnejšie diela a osobnosti architektúry 19. storočia na Slovensku v dosiaľ opomínanom kontexte dvoch historicky spojených regiónov tvoriacich neoddeliteľnú súčasť európskeho kultúrneho dedičstva. Projekt, pozostávajúci z prípravnej, výskumnej, tvorivo-realizačnej a prezentačnej fázy predpokladá nadviazanie spolupráce s domácimi i zahraničnými vzdelávacími, pamäťovými i výstavnými inštitúciami(archívy, knižnice, múzeá, galérie) s cieľom vytvoriť spoločnú platformu funkčných väzieb -- networkov, ktorých výsledkom sa stane prezentácia architektonického dedičstva na Slovensku na multidisciplinárnej báze vo svetle širších medzinárodných súvislostí. Na projekte sa budú podieľať nasledovné inštitúcie, garanti a spolupracovníci: Realizátori -- Fakulta architektúry STU v Bratislave (SK), odborná garantka projektu, autorka a kurátorka výstavy: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., odborná spolupráca: Mgr. Danica Šoltésová, PhD. a Mgr. Katarína Števlíková, projektová manažérka: Mgr. Soňa Wagnerová, modely stavieb: študenti FA STU; Filozofická fakulta UK v Bratislave (SK), spoluautor výstavy a kurátor: Mgr. Peter Buday, PhD. Partneri a spoluorganizátori: Archív mesta Bratislavy (SK), PhDr. Lenka Pavlíková; Múzeum mesta Bratislavy (SK), PhDr.Peter Hyross; Prímási Levéltár (Arcibiskupský archív, HU) Ostrihom, András Hegedűs; Szent-Adalbert Központ (Centrum sv. Adalberta, HU), Ostrihom; Keresztény Múzeum (Kresťanské múzeum, HU), Ostrihom; Szalai Béla, historik, spoluautor knihy o ostrihomských Feiglerovcoch.
Druh projektu:
Štátny program ()
Pracovisko:Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0