27. 10. 2020  23:05 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Projekty


Tradícia a inovácia v architektúre ako fenomén dlhého storočia

Garant: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.


Základné informácie
   Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt preskúma fenomén tradície a inovácie ako hybnej sily architektonického a spoločenského vývoja v dlhom 19. storočí, objektivizuje hodnoty a definuje potenciál architektúry sledovaného obdobia i pre súčasnú architektonickú tvorbu, oblasť pamiatkovej starostlivosti nevynímajúc. Pozornosť sa sústredí na kľúčové aspekty architektonického vývoja, objasní sa podstata a odkryjú sa nové súvislostí architektúry 19. storočia v dotyku s modernou 20. storočia. Výskum prinesie nové historiografické poznatky o architektúre 19. storočia na Slovensku a jej tvorcoch v širších súvislostiach, odkryje podstatu zrodu modernej architektúry. Z pohľadu pamiatkovej starostlivosti prinesie identifikáciu pamiatkových hodnôt historickej architektúry a monitoring najohrozenejších typologických druhov stavieb dlhého storočia (technické pamiatky, priemyselné stavby, sakrálna, kúpeľná a obytná architektúra a i.), prispeje k hľadaniu širších kultúrno-historických väzieb regiónov a udržateľnosti nášho i európskeho kultúrneho dedičstva. Takto stanovené ciele sú v kontexte so strategickými zámermi výskumu v oblasti sociálnej a kultúrnej udržateľnosti na univerzitnej, národnej i nadnárodnej úrovni.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.Spoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 2017 (1000); 2018 (1000); 2019 (1000)
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.Spoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 2017 (500); 2018 (500); 2019 (500)
Spoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 2017 (2000); 2018 (1000); 2019 (1000)
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.Garant. Výskumná kapacita: 2017 (1000); 2018 (1000); 2019 (1000)