29. 1. 2020  18:55 Gašpar
Akademický informačný systém

Projekty


Matematické modelovanie a simulácia robotických systémov

Garant: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Robotické dynamické systémy môžu byť opísané systémami viazaných nelineárnych diferenciálnych rovníc,čím sa dosiahne široké spektrum možného dynamického správania, vrátane nelineárnych oscilácií a chaotického správania. Keďže pre praktické aplikácie sú potrebné stabilné robotické systémy, výskyt takéhoto druhu správania nie je žiaduci. Z tohto dôvodu je dôležité vytvoriť správne matematické modely robotických systémov,na ktorých budú vykonané numerické simulácie, čím sa získajú informácie potrebné pre návrh a riadenie týchto systémov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0214/17
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Igor Halenár, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Juhás, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Renáta Masárová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Némethspoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Šutová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ