10. 12. 2019  9:52 Radúz
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum spájania ľahkých zliatin progresívnymi metódami s prihliadnutím na environmentálnu vhodnosť a kvalitu overenú modernými NDT metódami

Garant: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Na základe literárnej rešerše vychádzajúcej so súčasného stavu používania ľahkých zliatin hlavne v biomedicíne, leteckom a automobilovom priemysle je cieľom projektu základný výskum vytvárania spojov z ľahkých zliatin pomocou progresívnych metód spájania pri zabezpečení kvality a environmentálnej vhodnosti. Výskum sa bude zameriavať na spájanie čistých materiálov (Ti, Mg, Ni a Al), ich zliatin a kombinácie týchto materiálov. Spoje sa budú vyhotovovať pomocou lúčových technológií (laserový a elektrónový lúč), difúzneho spájania za použitia reakčných medzivrstiev a kombinácie využitia environmentálne vhodnej spájky a reakčných vrstiev pri spájaní materiálov. Kvalita vyhotovených spojov sa bude kontrolovať pomocou najmodernejších deštruktívnych a nedeštruktívnych metód. Výskum sa bude zameriavať na riadenie technologických parametrov spájania ovplyvňujúcich proces stability a reprodukovateľnosti pri využití vysokých rýchlostí vyhotovenia spojov bez výskytu defektov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0091/17
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jozef Bárta, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Kostolný, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyspoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Kuhajdováspoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ