29. 1. 2020  7:20 Gašpar
Akademický informačný systém

Projekty


Materiálový dizajn vysokoentropických zliatin a ich charakterizácia

Garant: RNDr. Pavol Priputen, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je navrhnúť a pripraviť série vysokoentropických zliatin v objemovej forme aj vo forme tenkých vrstiev a urobiť základnú charakterizáciu ich štruktúry, fázového zloženia a vlastností. Zliatiny v objemovej forme budú pripravované oblúkovým a indukčným tavením, zatiaľ čo zliatiny vo forme tenkých vrstiev budú pripravené pomocou magnetrónového naprašovania a iónovej implantácie. Na analýzu štruktúry a fázového zloženia bude použitá rtg. difrakcia, elektrónová difrakcia, elektrónová mikroskopia a energiovo-disperzná spektroskopia. Pri skúmaní vlastností pripravených zliatin sa pozornosť bude sústreďovať najmä na mechanické vlastnosti (tvrdosť,húževnatosť a pevnosť), chemické vlastnosti (odolnosť proti korózii), a fyzikálne vlastnosti (termodynamická stabilita). Projekt má charakter základného výskumu so zreteľom na praktickú aplikovateľnosť dosiahnutých výsledkov. Poznatky získané v projekte budú publikované v karentovaných časopisoch a prezentované na medzinárodných vedeckých konferenciách.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0224/17
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Marek Adamechspoluriešiteľ
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Libor Ďuriška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Muškaspoluriešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíkováspoluriešiteľ
Ing. Anna Závacká, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.zodpovedný riešiteľ