24. 1. 2020  5:27 Timotej
Akademický informačný systém

Projekty


Diagnostika špeciálnych skiel s optimalizovanou iónovou vodivosťou

Garant: Mgr. Ondrej Bošák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na štúdium štruktúry a fyzikálnych vlastností nových systémov špeciálnych skiel na báze chalkogenidov a oxidov ťažkých kovov aj s vyšším zastúpením iónových väzieb v ich objeme, resp. vyššou koncentráciou iónov alkalických kovov. Pri analýze vlastností zohľadňuje predpokladané použitie týchto špeciálnych skiel na optoelektronické aplikácie, prípadne ako tuhé elektrolyty. Po odbornej stránke sa jedná o štúdium zmien v štruktúre skiel vyvolaných zmenou chemického zloženia, úpravy technológie prípravy a pôsobenia zvýšenej teploty a vlhkosti. Zmeny v štruktúre sa obyčajne prejavujú vznikom nových fáz, ktoré možno sledovať použitím elektrických a optických metód. Cieľom projektu je podrobný popis štruktúry a vlastností skiel rozšírený o výsledky analýz elektrických a dielektrických parametrov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0238/17
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Karol Kvetan, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Filip Polakovičspoluriešiteľ
Ing. Eva Buranská, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Igor Jančuška, PhD.spoluriešiteľ