27. 10. 2020  16:45 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Projekty


Vplyv koexistencie rôznych generácií zamestnancov na udržateľnú výkonnosť organizácií

Garant: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.


Základné informácie   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Podstatou predloženého vedeckého projektu je skúmanie vplyvu existencie a vzájomných interakcií generácií zamestnancov vyskytujúcich sa v organizáciách na ich výkonnosť a na výkonnosť celej organizácie. Na konci druhej dekády 21.stor. sa po príchode novej generácie (Z) na trh práce bude v organizáciách vyskytovať 5 rôznych generácií s diametrálne odlišnými charakteristikami. Vzájomná interakcia týchto generácií môže pôsobiť negatívne na procesy prebiehajúce v organizáciách s výrazným dopadom na znižovanie ich výkonnosti a konkurencieschopnosti, avšak na druhej strane vytvára aj potenciál na zlepšovanie ich výkonnosti. Projekt je preto zameraný na identifikáciu a analýzu kľúčových aspektov jednotlivých generácií zamestnancov a na posúdenie ich vplyvu na výkonnosť zamestnancov a celej organizácie. Cieľom projektu je skúmať potenciál pozitívnej interakcie medzi jednotlivými generáciami zamestnancov a jeho využitie na dosahovanie udržateľnej výkonnosti organizácií v podmienkach multigeneračných spoločenstiev.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:
1/0348/17
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:19
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
18

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Petra Marková, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Alžbeta Spišáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ivana Novotná, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Natália Vraňaková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ