10. 12. 2019  21:53 Radúz
Akademický informačný systém

Projekty


Využitie konfokálnej mikroskopie pri metrológii mini a mikropredmetov

Garant: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt si kladie za cieľ vyvinúť alternatívnu techniku snímania mini a mikropredmetov s využitím konfokálnej mikroskopie. Cieľom je využiť existujúce metodiky z oblasti snímania a metrológie makroobjektov a transformovať ich do mikro oblasti. Projekt bude využívať už dostupnú technológiu laserovej konfokálnej mikroskopie a základného polohovacieho zariadenia v osiach x, y, z s piezoelektrickou technológiou. Namiesto ďalšieho nákladného rozširovania stupňov voľnosti pre polohovanie snímaného objektu technológiou piezoelektrických posuvov a rotácie sa využijú dostupnejšie technológie krokových motorov a sofistikovaná optimalizácia polohy snímaných zorných polí pomocou informácií z krokových motorov a referenčných bodov na meranom objekte alebo polohovacom zariadení. Počas riešenia projektu tvorcovia vytvoria hardvérovú ako aj softvérovú časť systému. Prínosom projektu bude vytvorenie unikátneho systému merania a programového balíka použiteľného v oblasti výskumu a priemyselného vývoja.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0245/17
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Tomáš Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Michal Eliašspoluriešiteľ
Ing. Augustín Gese, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Matúš Grambličkaspoluriešiteľ
Ing. Miriam Iringová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Neštický, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jaroslav Znamenákspoluriešiteľ