17. 1. 2020  14:52 Nataša
Akademický informačný systém

Projekty


Podpora implementácie experimentálnych metód aplikovanej fyziky v materiálovom výskume a vzdelávaní.

Garant: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na zlepšenie intelektuálnych a praktických zručností absolventov II. a III stupňa vysokoškolského vzdelávania v oblasti prípravy a riadenia náročného technického experimentu orientovaného na elektrické a dielektrické merania. Cieľom projektu je pripraviť a implementovať do pedagogického procesu novokoncipované meracie aparatúry umožňujúce merať extrémne malé elektrické prúdy a tepelne stimulované depolarizačné prúdy na nekovových materiáloch. Študenti tak získajú nové kompetencie, ktoré ich uprednostnia na trhu práce, zvýšia sa ich predpoklady uspieť a uplatniť sa na pracoviskách, ktoré využívajú špičkové technológie. U absolventov sa predpokladá zvýšenie vedecko-výskumného potenciálu a nárast ich flexibility.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:044STU-4/2017
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Karol Kvetan, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Peter Šín, PhD.spoluriešiteľ