23. 10. 2020  2:02 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Cieľavedomý rozvoj osobnosti a kritického myslenia v rámci predmetu Základy komunikácie na STU

Garant: Mgr. Ivana Novotná, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt je zameraný na zlepšenie komunikačných zručností študentov MTF STU prostredníctvom inovácie predmetu Základy komunikácie s dôrazom na osobnostný rozvoj a rozvinutie schopností kritického myslenia študentov technického, manažérskeho a personálneho zamerania. Študenti získajú vedomosti v oblasti prezentačných techník, efektívnej komunikácie,mediácie, koučingu a facilitácie. Účinnosť zvyšovania komunikačných zručností študentov budeme zisťovať testovaním študentov pomocou osobnostného ICL dotazníka pred absolvovaním a po absolvovaní predmetu a publikačné výstupy zistení. Hlavným cieľom projektu je vydanie učebného textu k predmetu Základy komunikácie s praktickými cvičeniami v slovenskom aj v anglickom jazyku. Učebný text vydaný v oboch jazykoch bude študijnou literatúrou aj pre zahraničných študentov STU.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:
Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)
Identifikácia projektu:
043STU-4/2017
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Mgr. Ivana Novotná, PhD.
zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ