19. 10. 2019  11:57 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh modelu systematického rozvoja argumentačnej schopnosti študentov s využitím softvérových programov v rámci vyuč

Garant: Mgr. Mária Bednáriková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie kvality vzdelávania a kognitívnej edukácie prostredníctvom systematického rozvoja vybraných kognitívnych a metakognitívnych schopností študentov. Imanentnou súčasťou tohto cieľa je zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu vo forme rôznych typov argumentačných softvérov. Pochopenie logickej výstavby argumentu je pre študentov často značne zložité. Pritom schopnosť logicky správnej argumentácie je podmienkou tvorby (a výstavby) všetkých typov odborných textov. Softvérové programy na rozvoj argumentačných a explanačných schopností (napr. Rationale, Araucaria,iLogos, Argumentative - Argument Map Software a iné) pomáhajú študentom realizovať kritickú analýzu odborných textov pomocou prehľadných argumentačných schém s jasne určenými vzťahmi medzi základnými prvkami.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)
Identifikácia projektu:042STU-4/2017
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Mária Bednáriková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
PhDr. Emília Mironovováspoluriešiteľ
Mgr. Ivana Novotná, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ondrej Tadanaispoluriešiteľ
JUDr. Janka Zajacová, PhD.spoluriešiteľ