16. 10. 2019  1:27 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Zlepšovanie vedomostnej úrovne študentov I. a II. stupňa VŠ štúdia študijného programu Integrovaná bezpečnosť v predmetoch jadra študijného odboru BOZP implementáciou inovatívnych virtuálnych laboratórií do vyučovacieho procesu

Garant: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V rámci predmetného projektu sa plánujú vytvoriť virtuálne chemické laboratóriá pre študentov nového akreditovaného študijného odboru Integrovaná bezpečnosť na oboch stupňoch štúdia. Celkovo sa plánuje vytvoriť deväť virtuálnych laboratórií pre deväť predmetov novej akreditácie, ktoré majú v informačnom liste predmetu laboratórne cvičenia alebo z bezpečnostných dôvodov sa zapojenie virtuálneho laboratória javí ako vhodnou alternatívou či doplnkom k predmetu.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:056STU-4/2017
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Alica Pastierová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Buranská, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Fiala, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Michaela Prachová, PhD., MBAspoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Anna Michalíková, CSc.spoluriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ