20. 1. 2020  6:52 Dalibor
Akademický informačný systém

Projekty


Tvorba komplexného robotizovaného pracoviska so zdieľaným pracovným priestorom na báze konceptu Industry 4.0

Garant: Ing. Martin Juhás, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je návrh usporiadania daných prvkov v priestore, úprava ich konfigurácie pre potreby zaradenia do komplexného systému, vizualizácia systému, ako aj návrh a realizácia modulárneho riadiaceho systému tak, aby pracovisko umožňovalo riešenie úloh z oblastí robotiky, počítačového videnia, návrhu riadiacich systémov, prevencie konfliktných stavov, či riešenia havarijných stavov čiastkovo študentami v rámci rôznych predmetov štúdia ako aj ich záverečných prác, ale aj komplexne v rámci vedecko-výskumnej činnosti ústavu. Projekt je v rámci MTF STU v Trnave koncipovaný medziústavne s participáciou Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (UIAM) ako nositeľom hlavnej idey projektu, ďalej Ústavu výrobných technológii (UVTE) a tiež Ústavu integrovanej bezpečnosti (UIBE).
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:008STU-4/2017
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Martin Juhás, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Igor Halenár, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Harangozó, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Chynoradskýspoluriešiteľ
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Renáta Masárová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Barbora Zahradníková, PhD.spoluriešiteľ