24. 2. 2020  7:18 Matej
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium radiačného krehnutia v pokrokových konštrukčných materiáloch jadrových zariadení.

Garant: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá štúdiom procesov radiačnej degradácie kovových materiálov uvažovaných pre aplikácie v nových jadrovo-energetických zariadeniach (ITER, reaktory Generation IV). Ide najmä o zliatiny typu Eurofer s rôznym obsahom chrómu a modelové ocele tlakovodných reaktorov s meniacim sa obsahom niklu a mangánu. Radiačné namáhanie bude dosahované: a) pomocou neutrónov vznikajúcich v reálnych podmienkach komerčne využívaných reaktorov VVER-440 (vzorky z programov overovacích vzoriek EBO a EMO), b) pomocou experimentálnej simulácie bombardovaním ionizovaných atómov H2+. Tento proces ožarovania budeme zabezpečovať v našom Laboratóriu iónových zväzkov v Bratislave.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/3188/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0