18. 6. 2019  4:57 Vratislav
Akademický informační systém

Projekty


Scenáre extrémnych hydrologických situácií na tokoch SR pre integrovaný manažment povodí.

Garant: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Kvantifikácia neistôt budúceho možného režimu vybraných hydrologických procesov bude v rámci požiadaviek Rámcovej smernice EÚ 2000/60/ES o vode jedným z východísk integrovaného plánovania a hospodárenia s vodou na Slovensku. Cieľom projektu je na základe metód systémovej analýzy poskytnúť vedecké podklady pre spracovanie scenárov vývoja povrchových vodných zdrojov v budúcnosti, so zreteľom na ich zabezpečenosť, zraniteľnosť a extrémne hydrologické situácie. V projekte bude vo vybraných regiónoch SR štatisticky vyhodnotený režim zdrojov povrchových vôd v minulosti. Vypracované budú katastrofické hydrologické scenáre možných zmien kvantitatívnych charakteristík povrchových vodných zdrojov v dôsledku klimatickej zmeny. Použité budú existujúce a budú vyvinuté nové modely odtoku a modely naň nadväzujúcich kvalitatívnych procesov v tokoch. Týmito nástrojmi budú následne simulované extrémne hydrologické situácie (dlhé suché obdobia, katastrofické povodňové situácie). Výskum bude zameraný ako na využívanie archívnych údajov, tak aj údajov z experimentálneho výskumu v modelových povodiach.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikace projektu:2/5056/25
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0