28. 10. 2020  1:49 Dobromila
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum zvariteľnosti a spájkovateľnosti koróziivzdorných ocelí so zliatinami medi s využitím koncentrovaných zdrojov energie

Garant: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt bude riešený ako vedecký projekt zameraný na základný výskum v oblasti zvárania a spájkovania koróziivzdorných ocelí so zliatinami medi s využitím koncentrovaných zdrojov energie. V priebehu riešenia vedeckého projektu budú postupne využité viaceré moderné vedecké metodické postupy v snahe naplniť ciele stanovené v harmonograme jednotlivých etáp projektu. V úvodných fázach riešenia projektu sa využijú metódy vedeckej analýzy a plánovania experimentu problémovej oblasti pomocou programového balíka Design Expert s cieľom stanoviť optimálne parametre zvárania a spájkovania materiálov laserovým lúčom pre dva druhy navrhovaných typov spojov (preplátovaný a tupý spoj). Na základe získaných poznatkov a informácií sa vypracujú pracovné postupy pre realizáciu stanovených cieľov. Na vedecký výskum riešenia projektu sa použijú experimentálne metódy skúmania a hodnotenia zvarových a spájkovaných spojov z hľadiska štruktúrnej celistvosti spojov ako sú najmä makro a mikroštruktúrna analýza vyhotovených spojov pomocou svetelnej mikroskopie. Ďalej sa bude sledovať vznik jednotlivých fáz a zmena obsahu jednotlivých prvkov ako aj identifikácia vylúčených fáz v spojoch pomocou EDX analýzy rozšírenej o vysokorozlišovaciu transmisnú elektrónovú mikroskopiu. Na stanovenie vnútorných defektov zvarových spojov sa okrem štandardných deštruktívnych metód použijú najmodernejšie metódy počítačovej tomografie. Mechanické vlastnosti spojov sa budú zisťovať statickou skúškou v ťahu pre tupé spoje, skúškou na zisťovanie šmykovej pevnosti pre preplátované spoje, bude sa merať mikrotvrdosť a bude vykonaná skúška lámavosti ohybom pričom sa bude sledovať lomová plocha.
Druh projektu:
APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-16-0118
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 05. 2021
Počet pracovníkov projektu:
17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:17

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
administratíva
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
zodpovedný riešiteľ
Ing. Jozef Bárta, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
spoluriešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyspoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ