12. 12. 2019  7:31 Otília
Akademický informačný systém

Projekty


Inteligentná rehabilitačná pomôcka

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je návrh a experimentálne overenie systému inteligentných rehabilitačných pomôcok (pilotne inteligentná barla). Barla sa bude schopná podľa pokynov terapeuta naučiť správne pohybové vzory individuálne prispôsobené pacientovi a počas používania bude pacienta usmerňovať, ako ju má správne používať. Barla bude taktiež dlhodobo zbierať informácie o používaní pomôcky, ktoré budú primárne určené odborníkovi na rehabilitáciu. Aj v súčasných rehabilitačných pomôckach bývajú zabudované snímače, avšak tie poskytujú iba informácie o okamžitom stave, umožňujúce sledovanie vybraných parametrov pri rehabilitačných cvičeniach. Z uvedených dôvodov považujeme za potrebné navrhnúť a do vybraného adjuvatika (barly) implementovať princípy umelej inteligencie (rozpoznávanie situácie, strojové učenie, klasifikácia) a riadiaci softvér. Vďaka neurónovým sieťam sa barla v režime učenia pod dohľadom fyzioterapeuta dokáže naučiť pohybové vzory prispôsobené pacientovi. Pri následnom samostatnom používaní bude naučená neurónová sieť implementovaná v pomôcke schopná rozpoznať a vhodným spôsobom (svetlo, zvuk, vibrácia) upozorniť na nesprávne používanie barly (napr. príliš veľká alebo malá zátaž, nesprávna poloha barlí voči telu, nesprávne pohyby a iné). Pre dosiahnutie cieľov projektu bude potrebné navrhnúť a implementovať snímanie, spracovanie a interpretáciu údajov na báze umelej inteligencie s využitím moderných technických prostriedkov (snímače, mikrokontroléry) s dostatočným výkonom a minimálnymi rozmermi, hmotnosťou a spotrebou energie. Prínosy projektu spočívajú v eliminácii bolestivých stavov, skrátení času rehabilitácie a urýchlení návratu do aktívneho života. Tým sa zvýši kvalita života a znížia finančné straty pacienta počas práceneschopnosti. Rovnako sa znížia náklady štátu na liečenie a rehabilitáciu. Odberateľom výsledkov projektu je TNtech, s.r.o., výsledky ale budú využiteľné pre všetkých rekonvalescentov, telesne postihnuté osoby a seniorov.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-16-0081
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Veronika Grígelová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Šutová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ