28. 3. 2020  16:34 Soňa
Akademický informační systém

Projekty


Stanovenie zostatkového výkonu vyhoretého jadrového paliva termomechanickým výpočtom

Garant: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zostatkový výkon vyhoreného jadrového paliva (VJP) v prepravných kontajneroch sa celosvetovo a prakticky výhradne realizuje prostredníctvom amerického softvéru SCALE 6, založenom na jadrovo-fyzikálnych výpočtoch. Tento systém je citlivý na vstupné údaje a výsledky pre rovnaké posudzované prípady sa líšia aj o 15 %. Táto nepresnosť môže mať za následok značné problémy pri transporte paliva, čo môže viesť až k havarijnému stavu a v konečnom dôsledku výrazne vplýva na celkovú bezpečnosť, ktorá je definovaná prísnymi smernicami EU, ako aj národnými autoritami (ÚJD SR). Cieľom projektu je návrh nového postupu pre určenie zostatkového výkonu VJP uskladneného v kontajneri z navrhnutého matematického modelu, kde sa kontajner s VJP chápe ako tepelná sústava. Na základe matematického modelu tejto sústavy budú identifikované parametre termo-mechanickej sústavy - kontajner s VJP. Hodnoty týchto parametrov (konštanty) budú následne zistené sériou meraní na kontajneri s reálnym VJP, ale aj so simulovaným výkonom na fyzickom modeli kontajnera, kde VJP bude nahradené elektrickými špirálami s premenlivým výkonom so zložitým meracím a regulačným systémom. Aplikáciou navrhovaného prístupu bude možné na základe teplotných priebehov s veľkou presnosťou určiť zvyškový výkon v kontajneroch rôznych typov, čo bude unikátne riešenie svetového významu. Skutočný zostatkový výkon tak bude možné určovať dvomi nezávislými spôsobmi, a tým sa prvýkrát reálne verifikuje používaný systém SCALE 6. Navrhnutý systém meraní, spracovanie získaných dát a ich implementácia bude v súlade s identifikovanými oblasťami špecializácie SR pre stratégiu RIS3, konkrétne pre oblasť informačno-komunikačných technológií. Svojou filozofiou a aj realizáciou bude zapadať do konceptu Industry 4.0, čím budú sledované svetové trendy v oblasti informatizácie a automatizácie výrobných a technologických procesov.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:APVV-16-0050
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2017
Datum ukončení projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníků projektu:9
Počet oficiálních pracovníků projektu:9

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Miriam Iringová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Neštický, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Gennadii Samsonovspoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ