20. 10. 2020  11:45 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Progresívne svetovo unikátne metódy testovania elektrických káblov pre potreby posudzovania zhody a overovania nemennosti ich parametrov ako stavebných výrobkov

Garant: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.


Základné informácie   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Pre väčšinu elektrických káblov sa v zmysle prílohy V k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011 na posúdenie a overovanie nemennosti parametrov používa systém 1+. Dňa 01.07.2017 skončí prechodné obdobie a posúdenie a overenie nemennosti parametrov väčšiny elektrických káblov sa v Európskej únii bude vykonávať len podľa EN 50575:2014. Pre výrobcov to bude znamenať povinnosť vykonávania skúšok silnoprúdových, riadiacich a komunikačných káblov na všeobecné použitie v akreditovaných skúšobniach v ročných intervaloch. Náklady na ročnú skúšku pre jeden druh kábla sa pohybujú rádovo v tisícoch eur. Pri sortimente niekoľko stoviek druhov káblov - silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble s rôznym priemerom, menovitým napätím a prúdovým zaťažením bude táto povinnosť znamenať vysoké finančné zaťaženie výroby káblov. V podmienkach Slovenskej republiky výroba a distribúcia elektrických káblov priamo a nepriamo zamestnáva niekoľko tisíc zamestnancov a tvorí významný podiel na HDP. Napriek uvedenému faktu vykazujú Slovenský výrobcovia káblov, v porovnaní s ostanými výrobcami z Európy, ale aj z USA a Číny, nízky objem výroby. Z uvedeného dôvodu sa u nich náklady na ročné skúšky významnejším podielom premietnu do ceny výrobkov. Uvedená skutočnosť môže zásadným spôsobom ohroziť konkurencieschopnosť Slovenských výrobcov na trhoch Európskej únie. Dokonca výrobcovia v rámci Európskej únie vykazujú v porovnaní s výrobcami z USA a Číny, nízky objem výroby. Následkom uvedenej skutočnosti sa aj ich náklady výraznejšie premietnu do ceny výrobku a bude ohrozená aj ich konkurencieschopnosť. Riešením je vývoj nových inovatívnych skúšok, ktoré pri zachovaní súčasných požiadaviek na bezpečnosť zásadným spôsobom redukujú náklady na testovanie. Cieľom projektu je vývoj skúšok spĺňajúcich uvedenú podmienku.
Druh projektu:
APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-16-0223
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2021
Počet pracovníkov projektu:
28
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
28

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Alica Pastierová, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Lenka Blinová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Michaela Prachová, PhD., MBAspoluriešiteľ
Ing. Hana Kobetičová, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
spoluriešiteľ
Ing. Jana Martinkovičová
spoluriešiteľ
Ing. Denisa Pangrácová
spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Štefko, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Wachter, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Eva Buranská, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Aleš Nečas
spoluriešiteľ