22. 10. 2020  17:39 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a aplikácia inovatívnych metód získavania energie z odpadov na báze dreva a inej lignocelulózy

Garant: prof. Ing. Karol Balog, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predmetom projektu je výskum a aplikácia inovatívnych a environmentálne vhodných techník získavania energie z netradičných alebo dosiaľ menej využívaných odpadov na báze dreva a inej lignocelulózy, ktoré nezodpovedajú súčasným požiadavkám na palivo podľa súčasnej legislatívy. Medzi takéto odpady patrí starý nábytok z aglomerovaných materiálov, drevný odpad vznikajúci po demoláciach, nevyužívaný drevný odpad zhromaždený po ťažbe, odpady na báze lignocelulózy, použitý kartón, kompost nevhodnej kvality a vyseparovaný zmesový horľavý odpad z ťažby na skládkach odpadov, čo sa už v súčasnosti realizuje vo vyspelých krajinách (landfill mining). Inovatívne techniky by mali poskytnúť decentralizovanú alternatívu energetického zhodnocovania týchto druhov odpadov k doterajšiemu riešeniu výroby tzv. tuhého alternatívneho paliva v dvoch spaľovniach komunálnych odpadov a štyroch cementárňach/vápenkách vrámci SR. Laboratórnymi experimentami a overovacími experimentami v pilotných prevádzkach bude skúmaná predovšetkým možnosť využitia pyrolýzy na tento účel a budú analyzované možnosti reálneho využitia techniky pyrolýzy a jej výhody a nevýhody v porovnaní so spaľovaním v kotloch na biomasu, resp. spaľovniach odpadov. Okrem toho jeden smer porovnávacieho výskumu bude orientovaný aj na zhodnocovanie týchto odpadov materiálovo-energeticky rozvíjajúcou sa technikou termickej desorpcie. Výsledkom riešenia budú materiálové, energetické a environmentálne bilancie skúmaných variantov a metodicky návrh optimálneho zhodnocovania v súčasnosti málo využívaných foriem dreva, ktoré by mohlo prispieť k zníženiu energetickej a surovinovej závislosti Európskej únie a zníženiu produkcie skleníkových plynov.
Druh projektu:
APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:
APVV-16-0377
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:
19
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
18

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
zodpovedný riešiteľ
administratíva
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Mgr. Michaela Prachová, PhD., MBA
spoluriešiteľ
Ing. Hana Kobetičová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Ivan Koblen, CSc.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Štefko, PhD.
spoluriešiteľ