27. 1. 2020  17:08 Bohuš
Akademický informačný systém

Projekty


Nové trendy v marketingovom manažmente smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku

Garant: doc. Ing. Milan Jedlička, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavnou myšlienkou predkladaného projektu je podrobnejšie skúmať využívanie nových trendov v oblasti marketingového manažmentu a marketingovej komunikácie a prejavy ich využívania zvyšovaní konkurencieschopnosti podniku. Cieľovou skupinou, na ktorú sa v projekte zameriame, budú predovšetkým priemyselné podniky na Slovensku, ktoré sú ústretové vo vzťahu k zmenám vyplývajúcich z vývoja spoločensko-ekonomických podmienok a vedecko-technického rozvoja.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:1/2579/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Milan Jedlička, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viera Bestvinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Cabadaj, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.spoluriešiteľ
Mgr. Ing. Jana Urdziková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Martin Jedlička, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Lenhardtspoluriešiteľ