18. 10. 2019  23:35 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Meranie minimálnej iniciačnej energie plynov a prachov

Garant: Ing. Denisa Pangrácová


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt bude zameraný na zostrojenie modifikovanej Hartmanovej trubice na meranie minimálnej iniciačnej energie priemyselných a potravinárskych prachov, ako aj na štúdium charakteristík prachov s dôrazom na ich horľavosť a výbušnosť. Prípadné finančné prostriedky by sa využili na nákup častí, ktoré sa využijú na zostrojenie modifikovanej Hartmanovej trubice, ktoré významne prispejú ku komplexnejšiemu štúdiu problematiky požiarnej bezpečnosti.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:22. 03. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.riešiteľ
Ing. Denisa Pangrácovázodpovedný riešiteľ