20. 10. 2020  23:12 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Zapuzdrovanie priehľadných nanotrubkových systémov s oxidom titaničitým a ich fotovoltaické vlastnosti

Garant: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.


Základné informácie   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom tohto projektu je vyrobiť stabilné fotovoltaické zariadenia optimalizáciou štruktúry a vlastností rozhrania fotoanódových materiálov. Vysoko orientované nanočlánky TiO2 sa vyberú ako kandidátske materiály a viažu sa na transparentný vodivý substrát spôsobom puzdrovania. Predpokladá sa, že stabilita a pevnosť konštrukcie všetkých fotovoltaických zariadení sa dá zlepšiť novou výrobnou metódou. Dôraz sa bude klásť na univerzálnosť novej skúmanej spájkovacej zliatiny. Aktívna spájka bude určená pre spájkovanie kovových aj nekovovýcha keramických materiálov (napr. Ti a TiO2) , ktoré nachádzajú svoje uplatnenie v elektronickom a elektrotechnickom priemysle. Spájkovacia zliatina s pracovným rozsahom odpovedajúcim cínovým spájkam bude určená najmä pre hybridné technológie spájkovania: horúca doska, laserový a elektrónový lúč, v prípade beztavivového spájkovania v kombinácii s ultrazvukom. Projekt je založený na myšlienke beztavivového spájkovania kovových a keramických materiálov s aplikáciou ultrazvukovej aktivácie. Ďalšou výhodou tohto procesu je aj presne kontrolovaný vstup tepla.
Druh projektu:
APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:
SK-CN-2017-0019
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBA
administratíva
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ