Jan 19, 2020   2:37 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Projects


Štúdium šírenia plameňa v Hartmannovej trubici

Supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný projekt je čiastkovým výstupom podaného projektu VEGA 1/0306/17 a rieši problematiku výskumu požiarnotechnických charakteristík zvírených prachov. Výskum v danej oblasti prebieha na Ústave bezpečnostného inžinierstva úspešne už dve desaťročia a výsledkom je viacero úspešne riešených projektov VEGA a APVV, patentových prihlášok ale i publikácií v renomovaných časopisoch. Projekt bude primárne zameraný na štúdium šírenia plameňa zvírených prachov, pričom výsledky výskumu bude ďalej možné využiť nielen v publikačných výstupoch riešiteľov, ale taktiež pri realizácii podnikateľskej činnosti ako reakcia na dopyt podnikateľských subjektov a priemyselných podnikov. Jedným z významných výsledkov projektu bude i skonštruovanie unikátneho zariadenia v zmysle požiadaviek normy STN EN 13 821, ktoré bude využiteľné nielen na výskumné účely, ale i pre posúdenie a zatriedenie výbušného prostredia, ktoré majú priemyselné podniky podľa legislatívnych predpisov povinnosť realizovať.
Kind of project:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 06. 2017
Project close date:31. 12. 2017
Number of workers in the project:8
Number of official workers in the project:7

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Beáta Vrbovskáadministratíva
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.zodpovedný riešiteľ
Ing. Matej Menčík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Denisa Pangrácováspoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ