Nov 19, 2019   10:18 p.m. Alžbeta
Academic information system

Projects


Vývoj integrovaných hierarchických mechatronických systémov pri zohľadňovaní funkčných, spoľahlivostných a bezpečnostných aspektov podľa koncepcie "Industry 4.0"

Supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Vývojové trendy v technike predpokladajú aplikáciu nových technológií a materiálov, nových konštrukcií strojov a zariadení s pokročilými systémami kontroly, riadenia a diagnostiky (SKRD). Jedným z rozhodujúcich kritérií pre aplikáciu SKRD je posudzovanie ich spoľahlivosti, vplyvu na bezpečnosť samotnej prevádzky a okolia. Za účelom zvýšenia bezpečnosti, spoľahlivosti, životnosti a kvality konštrukcie strojov a zariadení vo väzbe na SKRD je potrebné aplikovať metódy riadenia rizika a riadenia kvality, pričom úroveň tejto aplikácie je ovplyvnená predovšetkým úrovňou rozvoja vedy a techniky. Jednou z ciest, ako znížiť riziko a súčasne vytvoriť podmienky pre zvýšenie kvality v etape finálnej konštrukcie, je vhodné využívanie technológií systémového inžinieringu. Hlavným cieľom projektu je navrhnúť postup integrácie distribuovaných prostriedkov riadenia hierarchických mechatronických systémov pri zohľadnení funkčných, spoľahlivostných a bezpečnostných aspektov podľa koncepcie „Industry 4.0“.
Kind of project:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 06. 2017
Project close date:31. 12. 2017
Number of workers in the project:11
Number of official workers in the project:10

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Igor Halenár, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Beáta Vrbovskáadministratíva
RNDr. Renáta Masárová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Németh, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Neštický, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Némethová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Augustín Gese, CSc.spoluriešiteľ
Mgr. Vladimír Liška, PhD.spoluriešiteľ