28. 1. 2020  4:09 Alfonz
Akademický informační systém

Projekty


Vplyv mikroštruktúry a fázového zloženia na koróznu odolnosť zliatin pre žiarové pokovovanie

Garant: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predkladaný projekt sa zameriava na detailné štúdium mikroštruktúry a fázového zloženia zliatin na báze Zn a Al pre žiarové pokovovanie. Mikroštruktúrne charakteristiky, zmeny fázového zloženia, stupeň presýtenia tuhých roztokov a textúra budú analyzované vo vzťahu k odolnosti analyzovaných zliatin proti korózii. Zliatiny budú pripravené procesmi rýchleho tuhnutia a to vo forme objemovej, vhodnej pre komplexnejšie mikroštruktúrne analýzy, ale tiež aj vo forme tenkých povlakov pripravených ponorením v roztavených zliatinách. Rýchle tuhnutie ako proces prípravy zliatin bol zvolený z dôvodu podobnosti s procesmi žiarového pokovovania na kontinuálnych linkách. Podrobne preštudujeme jednoduchý systém na báze reaktívnej difúznej dvojice Fe-Zn, ktorý popíšeme v stave rovnovážneho aj nerovnovážneho tuhnutia formou vhodných termodynamických modelov s využitím metódy Calphad. Tieto budú následne využité pri modelovaní mikroštruktúry metódou fázových polí implementovanej v programe Micress
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:1/0490/18
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:14
Počet oficiálních pracovníků projektu:14

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Martin Babinec, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Gogola, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Gondek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Martin Šulka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Šumecspoluriešiteľ
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jarmila Turčíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Gabalcová, PhD.spoluriešiteľ