25. 2. 2020  22:56 Frederik
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj integrovaných hierarchických mechatronických systémov pri zohľadnení funkčných, spoľahlivostných a bezpečnostných aspektov podľa koncepcie „Industry 4.0“.

Garant: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vývojové trendy v technike predpokladajú aplikáciu nových technológií a materiálov, nových konštrukcií strojov a zariadení s pokročilými systémami kontroly, riadenia a diagnostiky (SKRD). Jedným z rozhodujúcich kritérií pre aplikáciu SKRD je posudzovanie ich spoľahlivosti, vplyvu na bezpečnosť samotnej prevádzky a okolia. Za účelom zvýšenia bezpečnosti, spoľahlivosti, životnosti a kvality konštrukcie strojov a zariadení vo väzbe na SKRD je potrebné aplikovať metódy riadenia rizika a riadenia kvality, pričom úroveň tejto aplikácie je ovplyvnená predovšetkým úrovňou rozvoja vedy a techniky. Jednou z ciest, ako znížiť riziko a súčasne vytvoriť podmienky pre zvýšenie kvality v etape finálnej konštrukcie, je vhodné využívanie technológií systémového inžinieringu. Hlavným cieľom projektu je navrhnúť postup integrácie distribuovaných prostriedkov riadenia hierarchických mechatronických systémov pri zohľadnení funkčných, spoľahlivostných a bezpečnostných aspektov podľa koncepcie „Industry 4.0“.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0173/18
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:14

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Gabriela Križanová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Németh, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Neštický, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Nikmonspoluriešiteľ
Ing. Branislav Bakospoluriešiteľ
Ing. Tomáš Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Augustín Gese, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Igor Halenár, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Némethová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Gennadii Samsonovspoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ